خانه

بازرگـانی مشهـد عایـق

بازرگـانی مشهـد عایـق

شـرکت بازرگـانی مشهـد عایـق فعـالیت خود را از سـال 1365 آغـاز نمـوده است.

شـرکت بازرگـانی مشهـد عایـق پیوستــه و با تــلاشی مستــمر در جــهت بکارگیــری نیــروهـای متـخصــص و کــار آمــــــد و هم چنیــن تـجهیـــــــز و تـــــــامیـن کـــارخـــانه بـا ماشــــین آلات مــدرن و بــهره بــرداری از تکنـــولوژی منــاسب سـعی در ایــجاد تــحولی در صنــعت حــفاظت فیزیـــکی داشــتـه است.

رمـــــز پــویـــایـی و مــانـدگـاری در عرصــه تـولیــد پــرداخـتن بـه تـحقیق و تـوســعه در راسـتـای دسـتیـابی به دانــش و تکنـولوژی روز می بـاشــد.

شرکت بازرگـانی مشهـد عایـق تنهـا تـولید کننده تـوری مــرغی در استـان خراســان می باشـد.

شرکت بازرگـانی مشهـد عایـق نمـاینده انحصـاری شـرکت پشـم سنگ ایـران می باشـد.

برخی از محصولات شرکت بازرگانی مشهد عایق

توری مرغی شش گوش

پشم سنگ

پشم شیشه

به نقل از سایت : sakhtemankala.ir